از پايين خليج
7/06/2005

٭
بدون تشکيلات بزرگترين فداکاري‌ها راه به جايي نخواهد برد . - بيژن جزني........................................................................................

6/09/2005

٭
تاريخ بشريت نشان داده است که به شيوه‌هاي انقلابي نمي‌توان دموکراسي ايجاد کرد و انقلابات و انقلابيون قاصر از ايجاد حکومت‌هاي دموکرات هستند .........................................................................................

1/02/2004

٭ من پرنده ی ارتفاع نيستم
من به آبکنارانِ فرودست سرود می خوانم...

حقيقت،
آن گياهِ ظريفيست که به آبگيری بی نام می رويد .
تنها شکيب و مدارای باد
تو را به يافتِ هستيش، راه خواهد داد.........................................................................................

Home